D/S CONCENTRIC TAPER

CÚT NỐI GIẢM FF
CÚT NỐI GIẢM FF
CÚT NỐI GIẢM FF
CÚT NỐI GIẢM FF
Specifications
Mã Hàng
Product Code
Kích Thước
Size Range
Tiêu Chuẩn Thiết Kế
Design Standard
Tiêu Chuẩn Mặt Bích/Kết Nối
Connection/Flange Standard
Áp Suất Làm Việc
Pressure Rating
Nhiệt Độ Làm Việc
Working Temp
Môi Trường Làm Việc
Working Flow