Van Shin Yi tham gia Đại hội chi hội cấp thoát nước Miền Nam